Zadania placówki

Placówka opiekuńczo – wychowawcza: 

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, realizując zadania przewidziane dla placówki interwencyjnej i placówki socjalizacyjnej, łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka,
 • realizuje we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzinami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z osobami wspomagającymi,
 • placówka w ramach terapii rodzin wspiera funkcje opiekuńcze rodzin realizując terapię pedagogiczną i psychologiczną,
 • placówka współpracuje w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkiem adopcyjnym oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki, a szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki oraz pozytywna opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Placówka realizuje swoje działania przez:

 • umożliwienie dzieciom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem, współpracę w szczególności z:

a) centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci,

b) ośrodkami prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dzieci,

c) szkołami, do których uczęszczają dzieci i szkołami, do których uczęszczały przed umieszczeniem ich w placówce,

d) sądami rodzinnymi,

e) kuratorami sądowymi,

f) organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymiw środowisku rodziców dzieci,

g) właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę Placówki parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Działalność placówki może być uzupełniona pracą wolontariuszy.
Projektowanie stron: IntraCOM.pl