Zadania placówki

Placówka zapewnia dziecku całodobową opiekę, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, kierując się w szczególności:

 • dobrem dziecka,
 • poszanowaniem praw dziecka,
 • potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 • koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwoju zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,
 • potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
 • poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem,
 • potrzebą działań w celu utrzymywania więzi dziecka z rodziną i umożliwienia jego powrotu do rodziny.

Placówka:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki interwencyjnej i placówki socjalizacyjnej, łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka,
 • pracuje z rodziną w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
 • zapewnia dzieciom zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne,
 • realizuje z dzieckiem indywidualny plan pracy,
 • współpracuje z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym.
Projektowanie stron: IntraCOM.pl